Afkoppelen regenwater

Regenwater dat op daken en op straat terecht komt, loopt vaak zo het riool in. Daar vermengt het zich met het vuile water van bijvoorbeeld de toiletten en de wasmachine. Al dit gemengde water gaat naar de rioolzuiveringsinstallatie. Regenwater is relatief schoon en hoeft eigenlijk niet gezuiverd te worden. De gemeente Berkelland wil duurzaam met het schone hemelwater omgaan. Dit doen we door het hemelwater direct bij de ‘bron’ te scheiden van het vuile water. Dit noemen we afkoppelen. 

Traditionele waterafvoer (Huidige systeem) 

Traditioneel wordt het regenwater in de bebouwde omgeving samen met het huishoudelijke afvalwater in één buis (gemengd stelsel) zo snel mogelijk afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie.         
Een groot deel van de zuiveringskosten wordt veroorzaakt doordat schoon regenwater (onnodig) naar de zuivering wordt afgevoerd en hier weer gezuiverd moet worden. 

De riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) zijn berekend op de afvoer van regenwater en huishoudelijk afvalwater samen. Enkele malen per jaar, bij hevige regenval, is de capaciteit van de riolering onvoldoende en kan er (vuil) rioolwater terecht komt in het oppervlaktewater, zoals beken en sloten. 

afkopppelen

Nieuwe waterafvoer (nieuwe systeem) 

In nieuwe systemen wordt het regenwater in meer of mindere mate gescheiden gehouden van het huishoudelijke afvalwater (gescheiden stelsel). Het schone regenwater wordt niet meer naar een zuiveringsinstallatie getransporteerd, maar direct naar het oppervlaktewater of in de bodem gebracht. 

afkoppelen

Waarom afkoppelen? 

Het afkoppelen van regenwater heeft een aantal gunstige effecten op het gebied van natuur en milieu: 
1.    Verminderen van het risico op wateroverlast op straat, in huis en in de tuin. 
2.    Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater en de invloed op flora en fauna. Als het heel hard regent, is de rioolbuis namelijk te klein voor al dat water. Riolen hebben overstorten die dan gaan werken, waardoor het vuile rioolwater direct in beken en vijvers terechtkomt. Het gevolg: het water in de beek wordt vuil, waardoor er vissterfte en stank kan optreden. 
3.    Bestrijden verdroging door infiltreren water op de plek waar het valt. 
4.    Mogelijkheid tot waterbesparing door het gebruik van regenwater, voor bijvoorbeeld het sproeien van uw tuin. 
5.    Kostenbesparing. Minder water naar de rioolwaterzuivering, bespaart kosten en energie om het water te zuiveren. En rioolwaterzuiveringen en het rioolstelsel hoeven niet groter gemaakt te worden. 

regenton

Wat doet de gemeente? 

In nieuwe wijken leggen we aparte regenwaterriolen aan. Het regenwater dat op daken en verhardingen valt, zakt in de bodem weg of wordt via aparte regenwaterriolen afgevoerd naar vijvers en sloten. De gemeente bekijkt per situatie welke manier het meest geschikt is. Bij nieuwbouw moeten alle verharde oppervlakten, zoals daken, wegen, parkeerplaatsen en trottoirs, van de riolering afgekoppeld zijn. In sommige bestaande wijken passen we de bestrating aan, zodat het regenwater door de bestrating heen in de bodem kan dringen. In andere wijken brengt de gemeente andere voorzieningen aan waardoor het regenwater de bodem in kan zakken. 

Bij herinrichtingen gaan wij het hemelwater in de bodem infiltreren via een infiltratieriool. Dit is een geperforeerde buis waardoor het regenwater in de bodem trekt. Bij hoge grondwaterstanden zal het infiltratieriool water afvoeren. Naast de verharding van de weg, parkeerplaatsen en trottoir willen wij woningen graag afkoppelen. Dit willen wij doen door aan de voorzijde van de woning vanaf de regenpijpen een nieuwe leiding door de tuin naar het nieuwe riool te leggen.
De achterzijde van de woningen koppelen wij niet af omdat hiervoor in de meeste gevallen te ingrijpende werkzaamheden op het perceel uitgevoerd zouden moeten worden.
De werkzaamheden worden in opdracht en voor rekening van de gemeente Berkelland uitgevoerd. De tuin wordt uiteraard in oude staat hersteld. Wij vragen vooraf toestemming van de woningeigenaren voor de werkzaamheden.

Samenwerken 

Wij vragen medewerking van inwoners bij het scheiden van regen- en vuilwater. Het gaat erom dat de regenwaterafvoeren van panden afgekoppeld worden van het vuilwaterriool. De gemeente zal in overleg met de bewoners de afkoppeling realiseren. De gemeente koppelt op haar beurt ook het straatwater af. De inwoners wordt wel gevraagd om na het afkoppelen geen afvalwater meer in de straatkolken te laten weglopen. Vervuild afvalwater kan men binnenshuis op het vuilwaterriool afvoeren. Met z'n allen moeten we voorkomen dat de bodem en het grond- en oppervlaktewater onnodig vervuild wordt.