Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Meerjarenbegrotingstekort groter dan verwacht

Bij de start van Berkelland in Balans in oktober 2019 gingen we er nog vanuit dat we op zoek moesten naar ombuigingen voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. Dat bedrag was nodig naast de 1,9 miljoen (stand 1-1-2020) nog te realiseren bezuinigingen in het sociaal domein. Door verschillende ontwikkelingen is het totaalbedrag dat er moet worden bezuinigd in 2024 opgelopen tot 9,5 miljoen euro.

Wethouder Gerjan Teselink: “Ik snap dat dit voor mensen rauw op het dak valt. Als je het tekort van vorig jaar ziet en je neemt daar verplichte uitgaven en ook nog grote gewenste ontwikkelingen in mee, dan kom je uiteindelijk op een groter tekort uit. Daarom is het ook mooi dat we met de samenleving het proces hebben gelopen in het kader van Berkelland in Balans. Dat heeft zeer waardevolle informatie opgeleverd. Ondanks het grotere tekort zal het college op 16 juni in de Perspectiefnota met voorstellen komen voor een sluitende meerjarenbegroting.”

Verschillende ontwikkelingen maken het tekort groter 

In de afgelopen maanden zijn de nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht. We hebben te maken met zogenoemde autonome ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020. Ontwikkelingen die voortkomen uit eerdere besluitvorming, wetgeving of aangegane verplichtingen. Dat zijn bijvoorbeeld: loon- en prijsstijgingen, deelname aan Gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio en extra kosten automatisering en cloudstrategie. 

Binnen het Sociaal Domein zijn er ook autonome ontwikkelingen. Bijvoorbeeld hogere kosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd Zorg in Natura. Maar ook nieuwe wensen zoals Jimmy’s en Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGz).

Ook zijn er nieuwe wensen/investeringen – waar nog wel definitieve besluiten over moeten worden genomen - maar die wel zeer wenselijk of noodzakelijk zijn. Te denken valt aan de combinatiefunctionarissen, sporthal in Ruurlo of nieuwbouw Staringcollege in Borculo. 

Ondanks groter tekort voorstellen voor sluitende meerjarenbegroting

Ondanks dit opgelopen tekort ziet het college de mogelijkheid om met een sluitende meerjarenbegroting te komen in juni. Dit heeft te maken met allerlei ombuigingsplannen die al in de maak waren zoals Berkelland in Balans en Sturen in het Sociaal Domein. Maar er zal ook worden nagedacht over verhoging van de Onroerende Zaakbelastingen.

Wethouder Gerjan Teselink: “Door de coronacrisis is het niet mogelijk om een informatiemarkt te houden waarbij we de inwoners op de hoogte wilden brengen van de afwegingen en uitkomsten van Berkelland in Balans. Zoals beloofd zoeken we nog naar een andere manier om de uitkomsten met inwoners te delen. Daarover later meer. In ieder geval komt er na 16 juni een totaalverslag van Berkelland in Balans op onze website.”

Planning proces

16 juni: voorstel van het college aan gemeenteraad Perspectiefnota. Daarbij informeren we ook de samenleving.
23 juni: vragenronde voor de gemeenteraad. 
7 juli:    behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraadsvergadering. 

Powerpoint over ontwikkeling opgave Perspectiefnota

Uitgebreidere informatie en de cijfers zijn te vinden in deze powerpointpresentatie. Deze presentatie is op 19 mei gegeven aan de gemeenteraad.