Samen werken aan biodiversiteit in Berkelland

Hoeveel soorten planten en dieren komen er eigenlijk voor in Berkelland? Welke zijn heel zeldzaam en welke heel algemeen? Waarom gaan sommige soorten achteruit en andere juist vooruit? In welke gebieden zijn nu de hoogste natuurwaarden aanwezig? De gemeente Berkelland wil beter inzicht krijgen in haar biodiversiteit en natuurwaarden en antwoord krijgen op al deze vragen. Ook is meer inzicht gewenst in de knelpunten, waar liggen de oplossingen? En welke kansen zijn er om de biodiversiteit juist te gaan versterken?

biodiversiteit

Wat gaan we doen?
Staring Advies, een adviesbureau voor natuur en landschap, gaat alle beschikbare  waarnemingen van planten en dieren in Berkelland analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken zij een biodiversiteitsplan en een natuurwaardenkaart. Daarnaast gaat Stichting Landschapsbeheer Gelderland alle bestaande vrijwilligerswerkgroepen die in Berkelland actief zijn op het gebied van natuur en landschap bij elkaar brengen. Deze werkgroepen worden de komende tijd uitgedaagd mee te denken over wat zij zelf al doen, of nog meer zouden kunnen doen om de biodiversiteit in Berkelland te versterken.
 
Wat willen we bereiken?
•    Inzicht in de verspreiding van planten en dieren in Berkelland en haar natuurwaarden. Beter inzicht krijgen in de knelpunten van deze waarden en waar oplossingen liggen.
•    Het biodiversiteitsplan wordt in de toekomst ingezet als beleidsinstrument. Bijvoorbeeld als “onderlegger” voor de toekomstige omgevingsvisie en omgevingsplan en/of als toetsingskader bij een aanvraag van een omgevingsvergunning. 
•    Door het investeren in toename van de biodiversiteit neemt de gezondheid van de inwoners  toe, maar ook de waarden van het landschap voor recreatie, toerisme, en het vestigingsklimaat voor burgers & bedrijven. 

Toekomstige projecten
Met het biodiversiteitsplan als inspiratiebron, wil de gemeente, samen met inwoners, agrariërs en belangengroeperingen projecten opzetten om de biodiversiteit in de directe leefomgeving te versterken. Zodra het biodiversiteitsplan is afgerond wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. We verwachten dat deze bijeenkomsten eind maart/begin april plaatsvinden. Meer informatie hierover leest u tegen die tijd in BerkelBericht.