Ecologisch bermbeheer

Dit najaar gaan we gedeeltelijk over op ecologisch bermbeheer. De wegbermen in het buitengebied van onze gemeente hebben een lengte van circa 1.500 kilometer. Hiervan bestaat 1.234 kilometer uit kruidachtige en grasrijke bermen die uit oogpunt van verkeersveiligheid jaarlijks worden gemaaid.

klepelen berm

Tot voor kort werd het gras versnipperd en bleef liggen

Dit is een relatief goedkope beheermethode omdat het gras niet afgevoerd wordt. Het nadeel is dat de berm steeds voedselrijker wordt waardoor er alleen nog maar gras groeit en allerlei kruiden en bloemen nauwelijks een kans krijgen zich te ontwikkelen. Om hier verandering in aan te brengen gaan we dus een flink deel van de bermen ecologisch beheren.

We gaan 2 vormen van beheer uitvoeren: ecologisch en klepelen

Ecologisch (hooilandbeheer)

Ongeveer 45% van de bermen gaan we ecologisch beheren door in het najaar te maaien en af te voeren. In het voorjaar maaien we maximaal 1 meter van de bermen met een klepelmaaier als dat uit oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk is. Door in het najaar het gemaaide gras af te voeren wordt de bodem langzaam minder voedselrijk. Hierdoor groeit het gras minder snel en komt er ruimte voor bloeiende kruiden. Op regelmatige afstand maaien we stukjes berm niet. Dit biedt dan dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren. Het gras voeren we zoveel als mogelijk af naar landbouwpercelen binnen de gemeente waar het in de winter wordt ondergewerkt als bodemverbeteraar. Hierdoor houdt de bodem het regenwater langer vast en vindt er minder uitspoeling plaats naar grond- en oppervlaktewater.

Klepelen

Van de overige bermen wordt in zowel in het voorjaar (juni) als najaar (half september tot eind oktober) maximaal 1 meter van de bermranden geklepeld. De rest blijft zoveel mogelijk staan. Na verloop van een aantal jaren zal ook daar gemaaid moeten worden om te voorkomen dat er teveel houtopslag (boompjes) komt te staan.

Wat doen we met bermen die opnieuw worden ingezaaid?

Regelmatig komt het voor dat we bermen opnieuw moeten inzaaien. Bijvoorbeeld na het uitvoeren van een bermverlaging om de afwatering van de weg te bevorderen. Of het aanvullen van een berm met bermgrond nadat er een nieuwe laag asfalt is aangebracht. Deze bermen zaaien we in met een bloemrijk bermmengsel van inheemse soorten. Zodoende hebben we snel een bloeiende berm. Ook zonder inzaai komen de plantensoorten vanzelf. Al kan dit wel een paar jaar duren.