Omgevingsvisie Berkelland

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Volgens deze wet moet iedere gemeente een visie opstellen van de toekomst van haar grondgebied. Dit moet zij doen in een omgevingsvisie die de toekomstige opgaven en ambities beschrijft voor de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij in ieder geval om onderwerpen als bouwwerken, infrastructuur, water(systemen), bodem, lucht, natuur, landschap en cultureel erfgoed.

Milieueffectrapportage en NRD

Bij het opstellen van een omgevingsvisie moet ook een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden uitgevoerd. Door een m.e.r. krijgt het milieubelang een goede plaats in de besluitvorming over plannen zoals een omgevingsvisie. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten worden uiteindelijk beschreven in een milieueffectrapport (plan-MER) dat moet worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie. 

De eerste stap naar het maken van een plan-MER is het opstellen van een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In deze NRD geeft de gemeente aan hoe zij bij het maken van de omgevingsvisie de milieueffecten wil onderzoeken en welke thema’s daarbij aan de orde komen. De NRD en deze publicatie vormen de start van de m.e.r.-procedure
De gemeente volgt voor deze NRD een inspraakprocedure. Ook stuurt zij de NRD toe aan mede-overheden en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de fysieke leefomgeving. De m.e.r. wordt vervolgens uitgevoerd op basis van de NRD en de reacties die de gemeente daarop ontvangt.

Passende beoordeling

Bij toekomstige ontwikkelingen zijn negatieve gevolgen op in de omgeving aanwezige Natura 2000-gebieden niet bij voorbaat uit te sluiten. Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe woonwijk, de uitbreiding van bedrijven of de aanleg van wegen: hierbij vrijkomend stikstof kan effect hebben op de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Daarom is op grond van de Wet natuurbescherming een zogenaamde passende beoordeling verplicht gesteld. Hierin moeten de effecten van de omgevingsvisie op Natura 2000-gebieden worden onderzocht. Dit onderzoek moet deel gaan uitmaken van het plan-MER.

Inzage

De “Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het kader van de milieueffectrapportage voor de Omgevingsvisie Berkelland” ligt van 6 mei tot en met 16 juni 2021 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u de NRD op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250.

Zienswijze

Binnen de inzagetermijn kan iedereen zijn mening geven over de NRD. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw L.P.J. Julsing-van de Goor, telefoonnummer 0545-250 221.