Perspectiefnota 2021

Het college heeft de perspectiefnota 2021 vastgesteld om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Het proces Berkelland in Balans is hierin verwerkt.
De gemeenteraad vergadert op 7 juli over de voorstellen.

“Ombuigingen zorgen voor structureel evenwicht met ruimte voor investeringen”

De komende jaren voorzien wij een terugloop van inkomsten vanuit het rijk terwijl onze uitgaven toenemen. Om een goed evenwicht in het gemeentelijk huishoudboekje te houden, staat in de perspectiefnota een pakket met investeringen en ombuigingen voor de komende vier jaren. Wij blijven investeren in preventieve zorg door bijvoorbeeld de combinatie-functionarissen en de sporthal in Ruurlo. En blijven investeren in onze jeugd door onder andere Jimmy’s en het Staringcollege. We buigen ook om. Ruim één miljoen euro op de bedrijfsvoering, minder subsidies voor sport en cultuur en we bezuinigen op onderhoud van de openbare ruimte. Ook ontkomen we niet aan een stijging van de OZB de komende vier jaren van 6% per jaar. Het college kiest voor een structureel financieel evenwicht met ruimte voor investeringen.

Terugloop in inkomsten van het rijk
De meicirculaire geeft ieder jaar aan hoeveel geld een gemeente vanuit het rijk ontvangt voor het volgende jaar. Hoewel we als college content zijn met de onverwacht positieve meicirculaire, realiseren we ons dat de ontwikkelingen ten aanzien van het Gemeentefonds negatief zijn en de consequenties van corona onzeker. De eerste signalen van de herijking van het gemeentefonds voor gemeenten van onze omvang zijn nadelig. Ook is de verwachting dat er door corona extra bezuinigd moet worden bij het rijk, wat door vertaald kan worden naar gemeenten. Daarmee blijft ons meerjarig financiële vooruitzicht zorgelijk. 

Keuze voor stabiliteit
Wij leggen in deze perspectiefnota de focus op meer stabiliteit en het verminderen van effecten van schommelingen. Vanuit een solide basis kunnen we goed omgaan met meevallers en tegenvallers om koersvast onze ambitie te realiseren. Dit doen we met een pakket aan ombuigingen én door tegelijkertijd te blijven investeren. Zo kunnen we samen met inwoners en ondernemers ondanks de ombuigingen werken aan een stabiele toekomst van Berkelland. 

Verenigingen en maatschappelijke organisaties nu en in de toekomst gezond
We zijn als gemeente al in gesprek met ondernemers, inwoners en verenigingen over bijvoorbeeld sport en cultuur om deze werkvelden toekomstbestendig te houden. Door onze financieel gezonde reservepositie kunnen we ondanks de ombuigingen ook incidenteel investeren. Zo kunnen we samen met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties de tijd nemen om de bezuinigingen goed op te vangen. Door nu bijvoorbeeld te investeren in betere samenwerking tussen verenigingen, kunnen zij op de langere termijn met minder subsidie een gezonde financiële positie behouden. Op die manier blijven we samen investeren in Berkelland. 

Recht doen aan uitkomsten inwonersenquête en deelprocessen
Begin mei werd duidelijk dat de ombuigingsopgave flink groter is dan bij de start van het proces Berkelland in Balans (BiB) vorig jaar was voorzien. Dat betekende dat we meer maatregelen moesten kiezen uit de BiB-shortlist. We hebben gekeken naar de ambities uit het collegeprogramma en waar we nu staan. Met de uitkomsten van de inwonersenquête en deelprocessen vanuit het BiB-proces in de hand hebben we keuzes gemaakt. Daarbij hebben we zoveel mogelijk recht willen doen aan de richting die onze inwoners in het BiB-proces ons gaven en aan de pijlers onder ‘Samen investeren in Berkelland’.

Na besluit gemeenteraad in gesprek met verenigingen en organisaties 
Op 7 juli beslist de gemeenteraad over het pakket aan maatregelen dat het college nu voorstelt in de perspectiefnota. Daarna gaan we volop in gesprek met de verenigingen en organisaties om de ombuigingsvoorstellen verder uit te werken. 

Bekijk hier de Perspectiefnota 2021

infographic

Bekijk hier de infographic in pdf

info

Bekijk hier de infograpic in pdf