Energiebesparing

Buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers kunnen subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing en/of duurzame energieopwekking op de project locatie.
Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 euro. In totaal is er € 90.000 euro beschikbaar. De initiatiefnemers moeten ook zelf investeren (minimaal 50%).

Overleg in vroeg stadium

We willen graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers overleggen. Om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen. En ook waar de gemeente kan helpen. De subsidieaanvraag is dan het sluitstuk in een traject van overleg, advies en afstemming.

Voorbeelden

Restwarmteprojecten, aardwarmte installaties, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting, isolatie, kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa(verbrandings)installaties,.

Energieneutraal in 2030

De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat doel te bereiken zijn we afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente wil die initiatieven graag ondersteunen en stimuleren.

Provinciale subsidie

Sinds 1 november 2017 biedt de provincie Gelderland een subsidie voor het aanpassen van gemeenschapsvoorzieningen.  Onder meer voor het plaatsen van zonnepanelen en treffen van energiebesparende maatregelen kan minimaal €10.000 en maximaal €50.000 subsidie worden verkregen (max. 50% van de totale kosten zijn subsidiabel). Ook de kosten voor een energiescan kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie over deze regeling: https://www.gelderland.nl/Aanpassingen-gemeenschapsvoorziening.

Voorwaarden

 1. Het te subsidiëren maatschappelijk initiatief moet leiden tot energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie in kubieke meters aardgas en/of kilowattuur elektriciteit van tenminste 33% van het huidige verbruik op de projectlocatie in Berkelland. Dit moet worden aangetoond met indicaties, berekeningen, literatuur of ervaringscijfers.
 2. De omvang van het verbruik op de projectlocatie bedraagt minimaal  17.000 kWh per jaar elektriciteit en/of  12.500 m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 5 huishoudens)
 3. Het maatschappelijk initiatief moet realistisch en maatschappelijk draagvlak hebben.
 4. Het maatschappelijk initiatief moet haalbaar of uitvoerbaar zijn binnen de in de aanvraag vermelde planning en/of binnen maximaal 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.
 5. De aanvrager moet een eigen (financiële) inbreng  van minimaal 50% leveren  

 

Bijzonderheden

U kunt de subsidieregeling “maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2019” bekijken door te klikken op onderstaande link

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking Berkelland 2020

Aanvraag

Hebt u een idee, een plan? Denk dan vast na over de volgende vragen.

Het initiatief. Waar gaat het over?

 • Wat is het doel van het initiatief? Hoeveel energie (in kuub gas, kwh elektriciteit) gaat u besparen of duurzaam opwekken? En hoe wilt u dat doen?
 • Is het initiatief makkelijk groter of kleiner te maken?
 • Kan het eventueel op een andere locatie worden uitgevoerd?
 • Is het initiatief concreet en realiseerbaar?
 • Wat is het financiële plaatje?
 • Van wie krijgt u nog meer geld/subsidie/lening?
 • Wat brengt u zelf in? Wat heeft u van de gemeente nodig?

Achtergronden. Wie doen mee?

 • Wat is de aanleiding?
 • Is er draagvlak/enthousiasme?
 • Wie zijn (inwoners/ondernemers/instellingen) betrokken? Van wie is het initiatief (subsidie-eis is dat het een gezamenlijk initiatief betreft).
 • Is er sprake van een duurzame samenwerking?
 • Is de eigen inbreng (geld, uren, kennis) tussen de deelnemers evenwichtig verdeeld? Zijn in de doelstellingen van het initiatief de belangen van alle deelnemers herkenbaar?
 • Hebben alle deelnemers een belang om het resultaat te halen?
 • Wiens belangen worden eventueel geschaad (draagvlak omgeving, eerlijke concurrentie)?
 • Sluit het initiatief aan op andere initiatieven ?

Kennis en ervaring

 • Is er voldoende kennis en ervaring of is er op bepaalde punten versterking nodig?
 • Welke eventuele partners zouden dat kunnen leveren?
 • Met wie/wat zou het initiatief nog meer in verbinding kunnen staan?
 • Wat kan de gemeente voor u doen?

Heeft u nagedacht over deze vragen en wilt meer weten neem dan contact op met de projectleider Carlos Huijser, telefoon 0545-250 250, email C.Huijser@gemeenteberkelland.nl.

Tips

Zie voor meer informatie over energiebesparing en energiescans voor het Midden en Klein Bedrijf op de site van Achterhoek Onderneemt Duurzaam.