Overige subsidies

Het kan daarbij gaan om een jaarlijkse subsidie aan verenigingen en/of stichtingen die niet op basis van een andere subsidieregeling subsidie ontvangen. De basis voor deze subsidie is de gemeentelijke begroting. Het kan ook gaan om een incidentele subsidie, voor een bijzondere activiteit, een bijdrage aan een project, voorziening of een burgerinitiatief.

Voorwaarden

Alleen aanvragen die compleet én tijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen. Als u de subsidievaststelling niet tijdig aanvraagt gaat het college zes weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Bijzonderheden

U kunt de “Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018” bekijken door te klikken op onderstaande link

Algemene subsidieverordening 2018

Aanvraag

Om de verleende subsidie definitief vast te laten stellen dient u digitaal een verzoek om subsidievaststelling in door middel van de knop bovenaan deze pagina.

Uiterste inleverdatum

  • Wanneer er een subsidie per kalenderjaar of boekjaar wordt verstrekt dan dient u een verzoek tot vaststelling in uiterlijk 6 maanden na afloop van het betrokken kalenderjaar of boekjaar.
  • In andere gevallen dient u het verzoek in uiterlijk 8 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.