Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Subsidieregeling Landschap

Tot wanneer loopt deze landschapsregeling?

De landschapsregeling is opengesteld van 2 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

Doelgroepen

Doelgroepen zijn: agrariërs, burgers & buitenlui, maar ook collectieven als Agrarische natuurverenigingen, Vogelwerkgroep Berkelland, IVN, basisscholen enzovoort.

Welke projecten zijn er mogelijk met deze landschapsregeling?

 • Aanleg van nieuwe en herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen als houtwallen, knotbomen, houtsingels, steilranden, hoogstamfruitboomgaarden, bomenrijen, landweren etc.
 • Aanleg van poelen.
 • Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de volgende elementen.
  • Poelen.
  • Lanen ouder dan 60 jaar gelegen op landgoederen.
 • Aanleg van eenvoudige openbaar toegankelijke onverharde paden.
 • Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen en aanleg van eenvoudige houten loopbruggetjes in openbaar toegankelijke routes wanneer de oorspronkelijke brug verdwenen is.
 • Landschapseducatieve voorlichting gericht op onderwijs en burgerparticipatie.

Berekening subsidie

De projecten moeten begroot worden met het Normenboek van “Alterra”. In het normenboek staan de tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd. Het maximale subsidiabele bedrag is 7.500 euro per 3 jaar en het minimale subsidiabele bedrag is 500 euro.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage varieert per project. Voor de aanleg van landschapselementen is een eigen bijdrage vastgesteld van 10%. Voor achterstallig onderhoud geldt een eigen bijdrage van 40%.

Geen subsidie wordt verstrekt voor:

 • kosten die worden gemaakt voor natuurontwikkeling zoals bedoeld in het Natuurbeheerplan Gelderland, met uitzondering van kosten die worden gemaakt voor de aanleg en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan poelen
 • activiteiten binnen de begrenzing van door het  rijk beschermde buitenplaatsen
 • erfbeplanting en beplanting van tuinen
 • kosten die gepaard gaan met aankoop of verkoop van onroerende goederen
 • activiteiten op terreinen in eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon
 • verplichte landschappelijke inpassingen, vereveningen of een herplant opgelegd door burgemeester en wethouders op basis van een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning

Machtigen

Het is mogelijk dat u uw aanvraag door iemand anders laat indienen. U moet dan wel een machtigingsformulier meesturen bij uw aanvraag

machtigingsformulier

Vragen?

Met deze nieuwe provinciale “Regeling Landschap” willen we ons landschap de komende vier jaar blijven faciliteren en stimuleren. De nadere invulling van alle afzonderlijke projecten zal altijd plaatsvinden met de initiatiefnemer(s) aan de “keukentafel”.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de projecten, berekening van de subsidie, nadere voorwaarden, eigen bijdrage en/of  weigeringsgronden van deze landschapsregeling dan kunt u contact opnemen met de heer J.L. van Eijk of de heer. J. J. Atienzar, telefoon 0545-250 250