Gladheidbestrijding

De gemeente Berkelland heeft als wegbeheerder de zorg voor de kwaliteit van de wegen op het grondgebied binnen de gemeentelijke grenzen. Er is wettelijk vastgelegd dat de gemeente aansprakelijk is voor “de instandhouding, bruikbaarheid en veiligheid” van de wegen.

De gemeente stelt alles in het werk om gevaarlijke situaties als gevolg van gladheid in de winter die op de weg kunnen ontstaan, te voorkomen of te bestrijden door te strooien.
 
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat u zelf bij deze weersomstandigheden ook extra alert bent als u in uw auto of op de fiets stapt.

Hieronder een filmpje over de gladheidsbestrijding in Berkelland (2019)

Bijzonderheden

Strooibeleid

Bij de bestrijding van gladheid hebben we in 80% van de gevallen te maken met ochtendgladheid welke meestal optreed tussen 06.00 en 08.00 uur. Deze vorm van gladheid wordt door de meeste wegbeheerders waaronder ook Berkelland preventief gestrooid. Als er een kans op ochtendgladheid is wordt er op de voorafgaande avond gestrooid. Het nadeel van preventief strooien is dat de verwachte ochtendgladheid soms niet optreed en er dus voor niets gestrooid is. Uit oogpunt van milieu, zout en kostenbesparing is een 1e en een 2e prioriteit vastgesteld. Voor deze prioriteiten zijn de zogenaamde A en B routes opgesteld. Mochten de verwachtingen zijn dat er daadwerkelijk ochtendgladheid optreed dan worden aansluitend voor de ochtendspits alle overige wegen gestrooid die een ontsluitende verbinding hebben met de doorgaande hoofdwegen. Als er omstandigheden zijn waarbij de verwachting is dat het 48 uur of langer glad is, dan worden aansluitend alle overige wegen gestrooid of sneeuwvrij gemaakt volgens de C-prioriteit.

A-route

De eerste prioriteit is gekoppeld aan de uitruk van de provincie Gelderland. In de eerste prioriteit zijn de wegen met een ontsluitende en verbindende functie opgenomen. Ook worden de fietspaden, fietstunnels en busroutes meegenomen. Deze zijn in de wegcategorisering als volgt opgenomen:

Alle wegen die in de 1e prioriteit vallen zijn opgenomen in de zogenaamde A-routes. Deze routes worden binnen 2,5 uur na vertrek van de strooiers preventief tegen ochtendgladheid gestrooid.

B-route

In de tweede prioriteit zijn alle overige wegen met een ontsluitende functie opgenomen en de wegen waaraan voorzieningen gevestigd zijn zoals scholen en zorgcomplexen. De tweede prioriteit wordt curatief gestrooid, dus pas als het glad is. Als blijkt dat na het strooien van de A-routes de wegen glad zijn, dan worden de wegen in de B-Routes direct na de A-routes gestrooid. Dit gebeurt zowel ’s nachts als overdag. Is het na het strooien van de A-routes ’s nachts nog niet glad dan wordt ’s morgens voor 05.00 uur bepaald hoe de situatie op de weg is. Als er sprake is van gladheid dan worden de B-Routes alsnog gestrooid. De B-routes worden binnen 2,5 uur gestrooid.

C-prioriteit

Indien er sprake is van langdurige gladheid, waarbij de verwachting reëel is dat het gedurende een periode van minimaal 48 uur glad blijft, bijvoorbeeld als er sprake is van zeer strenge vorst in combinatie met sneeuwval, dan worden alle wegen gestrooid of sneeuwvrij gemaakt. Hierbij wordt de volgende prioritering gehandhaafd:

  1. Centrumgebieden grote parkeerplaatsen, langsparkeerplaatsen, marktterreinen, brandweerterreinen, en rondom voorzieningen zoals huisartsenpraktijken.
  2. Woonstraten binnen de bebouwde kom
  3. Overige wegen buiten de bebouwde kom

De strooiroutes van Berkelland zijn te bekijken via deze link.

De volgorde van uitvoeren is bindend, het is niet toegestaan om hier van af te wijken, eerst de centrumgebieden grote parkeerplaatsen etcetera daarna de woonstraten en dan pas de overige wegen buiten de bebouwde kom.

Het is niet aan te geven binnen welk tijdsbestek de C-prioriteit uitgevoerd kan worden. Dit heeft enerzijds te maken met de grootte van het wegennetwerk en anderzijds met de soort gladheid.

Provinciale en Rijkswegen

In Berkelland lopen diverse provinciale wegen en 1 rijksweg. Deze wegen worden gestrooid door de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Eigen verantwoordelijkheid

Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen geblazen. Wij doen daarom een dringend beroep op weggebruikers om goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie te letten en daar de rijstijl en snelheid op aan te passen. Wij vragen ook rekening te houden met het feit dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn gestrooid. Voor het bestrijden van gladheid binnen de kom is het van belang uw voertuig zoveel mogelijk aan één kant van de weg te parkeren. De strooiauto heeft dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs

Van algemeen belang is ook dat de trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn. Wij vragen dan ook dringend om trottoirs nabij woning of bedrijf begaanbaar te houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de gladheidbestrijding en de strooiroutes kunt u terecht bij de gemeente, tel. (0545) 250 250.

gladheidbestrijding