Bomen kappen

Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning activiteit kappen aanvragen bij de gemeente. Dit is geregeld in de “Bomenverordening 2019”.

Hieronder leggen wij in het kort samengevat de regels uit. Heeft u nog twijfels, is iets niet duidelijk of wilt u meer informatie? Belt u dan naar de gemeente, telefoon 0545 - 250 250.

Voorwaarden

Vergunning activiteit kappen nodig?

Voor het kappen (of rooien) van houtopstanden die op erven en tuinen staan is alleen een omgevingsvergunning nodig indien zij voorkomen op de Bijzondere bomenlijst voor bomen op erven en in tuinen binnen de bebouwde kom of de Bijzondere bomenlijst voor bomen op erven en in tuinen buiten de bebouwde kom. Daarnaast zijn in de bomenverordening nog enkele uitzonderingen op de vergunningplicht opgenomen Deze staan in artikel 3, zesde en zevende lid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenrijige beplantingen langs landbouwgronden volledig bestaand uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot en naaldbomen kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen en niet ouder dan 20 jaar.

Voor alle overige bomen heeft u altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket online. De omgevingsvergunningplicht voor de activiteit kappen geldt ook voor houtopstanden die meldingsplichtig zijn op grond van de Wet natuurbescherming.

Bestemmingsplan/omgevingsvergunning uitvoering werk

Het kan zijn dat u op grond van het bestemmingsplan ook een omgevingsvergunning uitvoering werk (voorheen aanlegvergunning) nodig heeft. Dit staat in het geldende bestemmingsplan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bijzonderheden

Soms valt een houtopstand zowel onder de gemeentelijke verordening als onder de provinciale meldingsplicht. Dit is het geval als de bomen onderdeel uitmaken van een bos van minimaal 10 are of van een bomenrij van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom. Als hier sprake van is dan moet u voor het vellen van de houtopstand zowel een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen als een melding doen bij gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.

De gemeente kan aan de vergunning voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht.

Wanneer kunt u kappen?

Na de vergunningverlening moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

Tot slot, in onze Bomenverordening 2019 is opgenomen dat uw vergunning na het onherroepelijk maximaal 1 jaar geldig is.