Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig.

Kosten

De kosten van de (omgevings)vergunning hangen samen met de bouwkosten.

Schetsplan

De gemeente Berkelland biedt de mogelijkheid om met een zogenaamd “schetsplan” te onderzoeken of uw bouwplan haalbaar is. Bij het schetsplan kijken wij of uw bouwplan past in het bestemmingsplan en of het voldoet aan redelijke eisen van welstand. Met de resultaten hiervan kunt u vervolgens een formele aanvraag omgevingsvergunning indienen. Als de aanvraag gelijk is aan het schetsplan kunnen wij deze sneller afhandelen.

Verrekening leges

Als u binnen 6 maanden na de beoordeling van het schetsplan een formele aanvraag omgevingsvergunning indient, verrekenen wij deze kosten met de kosten van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag moet dan wel gelijk zijn aan het schetsplan.

Afhankelijk van de grootte van het bouwplan zijn de kosten in 2020:

 • € 176,60 als de geraamde bouwkosten niet meer bedragen dan € 10.000
 • € 294,30 als de geraamde bouwkosten meer bedragen dan € 10.000

Een schetsplan wordt niet technisch (aan het Bouwbesluit) getoetst.

Eisen schetsplan

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier beoordeling schetsplan.
 • Een bouwkundige tekening waarop staan aangegeven:
  • de plattegronden van het bouwwerk met maatvoering op schaal 1:100 (bij een verbouw ook de bestaande plattegronden van elke bouwlaag);
  • de lengte- en dwarsdoorsnede met maatvoering op schaal 1:100;
  • alle gevelaanzichten op schaal 1:100 (bij verbouw ook alle bestaande gevelaanzichten);
 • een gemaatvoerde situatietekening voorzien van:  (schaal  1:1.000 of 1:2.500):
  • afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen met maatvoering;
  • bestaande bouwwerken (ook de vergunningvrije bouwwerken) op het perceel met maatvoering;
  • de manier waarop het perceel is ontsloten;
 • eventueel folders of (kleur)monsters van bijzondere materialen of prefab-elementen.

Toelichting kosten

Schetsplan

Voor het behandelen van een schetsplan moet u geld betalen. Er zijn twee bedragen:

 • € 176,60 als de geraamde bouwkosten minder zijn dan € 10.000,00
 • € 294,30 als de geraamde bouwkosten meer zijn dan € 10.000,00

Als u een formele bouwaanvraag indient, verrekenen wij deze kosten met de kosten van de bouwvergunning.

Wij doen dit alleen als u binnen 6 maanden nadat u de resultaten van het schetsplan heeft ontvangen een formele bouwaanvraag indient. Dit wel onder de voorwaarde dat de bouwaanvraag gelijk is aan het schetsplan.

Bij het alleen laten toetsen van uw schetsplan aan welstand kost het u
€ 49,30 per toets. Deze kosten mogen wij niet verrekenen met uw bouwaanvraag, omdat wij de welstandstoets alsnog moeten uitvoeren bij een formele bouwaanvraag.

Bijzonderheden

Ik wil meer weten over duurzaam bouwen.

Aanvragen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Bij het Omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

De aanvraag doet u via het Omgevingsloket. Particulieren kunnen de vergunning digitaal aanvragen (met DigiD) of het formulier downloaden en uitprinten. Ondernemers kunnen de vergunning digitaal indienen (met E-herkenning).

Meer informatie