Nieuw woningbouwinitiatief

Heeft u een initiatief, bijvoorbeeld om een woning te bouwen of te splitsen of vastgoed geschikt te maken voor wonen? Dan doorloopt u onderstaande stappen.

Stap 1: Intake

Als eerste vult u online het intakeformulier in. Het is belangrijk dat het formulier volledig is ingevuld en de beschrijving van uw initiatief zo concreet mogelijk is. Wij adviseren u om vooraf kennis te nemen van de criteria die gelden bij de beoordeling van uw initiatief. Bij het invullen van het formulier vragen we u een situatieschets toe te voegen. Dit kunt u zowel digitaal als per post versturen.
Aan het indienen van uw aanvraag via het intakeformulier en de behandeling ervan zijn geen kosten verbonden.
We nemen alleen compleet ingevulde intakeformulieren inclusief bijbehorende bijlage(n) in behandeling.

Klik hier voor het intakeformulier.

Stap 2: behandeling verzoek

Hebben wij alle benodigde informatie via het intakeformulier ontvangen, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op en/of nodigen wij u uit voor een gesprek. Dit is vooral bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen en het (vervolg)proces met u te bespreken.

De wooninitiatieven worden in 2021 conform onderstaand schema behandeld en teruggekoppeld.

Deadline indienen intakeformulier incl. bijbehorende stukken 28 mei 23 juli 24 september 26 november
Interne behandeling 14 juni 9 augustus 11 oktober 13 december
Berichtgeving over de voorlopige beoordeling van uw plan Eind juni Eind augustus Eind oktober Eind december

 

Stap 3: eerste beoordeling

Op basis van de door u aangeleverde informatie bespreken wij uw initiatief intern met verschillende vakdisciplines. In deze (intake)fase voeren wij een quickscan uit om te beoordelen of uw initiatief past bij met name de volkshuisvestelijke kaders die van toepassing zijn. Ook wordt een aantal ruimtelijke criteria meegewogen. U ontvangt bericht of wij in deze fase mogelijkheden zien om medewerking te verlenen aan uw initiatief en informeren u over de vervolgprocedure. Kunt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen of is er ook een bestemmingsplanherziening nodig?  
Let op: Een positief bericht bij de intake betekent niet automatisch verlening van de vergunning.

Stap 4: Ruimtelijke procedure

Als uw initiatief in voldoende mate voldoet aan de afwegingscriteria van de woonvisie en in de eerste fase een positieve beoordeling krijgt, dan kunt u ervoor kiezen om de formele ruimtelijke procedure te starten. Dit betekent dat u een schetsplan ter voorbereiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning of principeverzoek voor een bestemmingsplanherziening indient. Bij het starten van het formele traject (fase II) bent u de reguliere (leges)kosten verschuldigd.

Achtergondinformatie

•    Woonvisie

Voor iedereen is een fijne woning van belang. Een plek waar je je thuis voelt, een plek waar je alleen of samen prettig woont. Daarom is in mei 2020 de nieuwe woonvisie ‘Thuis in Berkelland 2020-2025’ vastgesteld door de gemeenteraad.  
Het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft de komende jaren prioriteit. Ook bieden we ruimte voor goede, innovatieve woningbouwplannen. Met name zetten we in op woningen die we nu niet of onvoldoende hebben. En staan we voor uitdagingen op het gebied van wonen en zorg, onder andere doordat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Omdat er op korte termijn behoefte is aan extra woningen, biedt het nieuwe beleid ruimte aan woningbouwinitiatieven die voorzien in een concrete woonbehoefte. We verwachten dat op langere termijn de behoefte stagneert. Daarom blijven we zorgvuldig omgaan met het toevoegen van woningen en streven we naar de juiste woning voor de juiste doelgroep op de juiste plek. Jaarlijks bekijken we per kern welke ruimte er is voor woningbouw. Klik hier voor meer informatie.

•    Afwegingscriteria

De woonvisie biedt ruimte voor nieuwe initiatieven, maar geeft ook duidelijke kaders mee. Dit betekent dat er een aantal uitgangspunten geldt bij het beoordelen van nieuwe initiatieven op het gebied van woningbouw, woningsplitsing en functiewijziging naar wonen. Daarnaast wegen wij nieuwe initiatieven integraal af aan de hand van een set afwegingscriteria

•    Woningsplitsing en functieverandering naar wonen in de kernen

Verzoeken voor het splitsen van een woning en functieverandering naar wonen in de kernen van de gemeente Berkelland beoordeelt het college aan de hand van een  beleidsregel. Initiatieven worden behandeld en beoordeeld op volgorde van binnenkomst.