Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen

De Stimuleringslening is bedoeld voor bedrijven en instellingen die tegen een lage rente geld willen lenen om te investeren in het opwekken van duurzame energie. Er kan een lening afgesloten worden voor:

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Isolatieglas (Hoogrendementsglas: HR++ of HR+++)
 • Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)
 • Warmtepomp bron bodem
 • Warmtepomp bron lucht
 • Warmtepomp bron gevel
 • Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)
 • Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel
 • Micro-Warmtekrachtkoppeling (WKK) /HRe-ketel
 • WTW (warmteterugwinning) voor ventilatie
 • Zonnepanelen Photo Voltaïse (PV)cellen of -folie)
 •  Zonnecollectoren / Zonneboiler
 • LTV (Lage temperatuur verwarming)
 • Douche WTW (warmteterugwinning)
 • Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters
 • Groen dak
 • Led verlichting
 • Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)
 • Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies(NEN7120)
 • Aandelen/certificaten bij deelname in postcoderoos coöperatie. De regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek staat toe dat een bedrijf mag deelnemen mits deze tot maximaal 20% eigenaar is van de panelen in het project. Verder moet er sprake zijn van een kleinverbruik aansluiting en mag er tot maximaal10.000 kWh/jrworden opgewekt per deelnemend bedrijf. In geval van een toewijzingsbesluit door de gemeente zal expliciet aangegeven worden dat financiering  van zonnepanelen buiten het eigen pand is toegestaan.
 • Speciaal voor huurders van bedrijfspanden: een groot deel van de energiebesparende maatregelen voor bedrijfsgebouwen en processen genoemd in de Energielijst 2016, hoofdstuk  A en B (onderdeel van de fiscale Energie Investerings Aftrek regeling) valt onder de maatregelen. Dit geldt ook voor de duurzame energie maatregelen in hoofdstuk D, waarbij geldt dat de windturbine maximaal 50kW is en maximaal 25 meter ashoogte heeft. De maatregelen moeten passen binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid. Deze maatregelen betreffen onder andere:
  • verwarmen, koelen/vriezen, ventileren, isoleren/afschermen, verlichten, aandrijven (zoals een HR elektromotor), drogen/bevochtigen (zoals absorptie droger),
  • energiehergebruik (zoals een systeem voor de benutting van afvalwarmte),
  • beheer/regelen (zoals een besparingssysteem voor verlichting of een energiezuinig afzuigsysteem),
  • utilities (zoals een warmtekracht installatie met zuigermotor)
  • grondwarmte wisselaar
  • warmtekrachtinstallatie

Voorwaarden

 • De maatregelen mogen nog niet zijn uitgevoerd!
 • Er is nog voldoende budget (potje is nog niet leeg)
 • Aanvrager heeft nog niet eerder een stimuleringslening voor het betreffende bedrijf gehad
 • De stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de aanvaarde werkelijke kosten
 • Minimaal 50% van de kosten  wordt door de aanvrager uit eigen middelen gefinancierd
 • Het rentepercentage is 3% lager dan het geldende percentage voor het toekennen van de stimuleringslening. Wekelijks wordt het rentepercentage publiceerd op de website  van SVn . Het minimum rentepercentage is 2%.
 • de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen moeten in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat
 •  het dak waarop duurzaamheidsmaatregelen worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen/folies of zonnecollectoren/-boilers of warmtepompen, bevat geen asbest
 • Aanvrager moet de benodigde meldingen of vergunningen in het kader van de bestemming of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht doen

Bijzonderheden

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt en beheert de toegekende stimuleringslening. U krijgt alleen een lening als u positief uit de krediettoets komt van het Stimuleringsfonds (SVn).

Kenmerken van de lening

 1. De hoofdsom is niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,-.
 2. De looptijd van een stimuleringslening is maximaal10 jaar voor non-profit instellingen (scholen, (sport)verenigingen, stichtingen, eigenaren van dorpshuizen en kerken)
 3. Voor Profit MKB-bedrijven en agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijven is de looptijd 5 jaar.
 4. Het betreft een annuïteitenlening zonder uitgestelde aflossing. Elke maand wordt achteraf betaald met een automatische incasso.
 5. Bij verkoop of beëindiging van de huur van het gebouw/bedrijfsruimte, waaraan de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, moet de restantschuld ineens en volledig worden afgelost.;
 6. De stimuleringslening wordt verstrekt via een onderhandse akte.
 7. Aflossen (met een minimum van € 250,-) kan altijd boetevrij.

Aanvraag

Het aanvragen van de lening doet u door middel van het digitale formulier 'Stimuleringslening bedrijven' . U moet hierbij gebruik maken van DigiD. Dit heeft als groot voordeel dat u een deel van de vragen niet hoeft in te vullen. U kunt uw aanvraag ook digitaal 'volgen' via "mijn gemeente".

Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen dan kunt u contact opnemen met ons, (0545) 250 250.

Tips

Er zijn verschillende websites waarop u meer informatie kunt vinden:

 1. www.svn.nl
 2. www.zonatlas.nl/berkelland/. Op deze website kunt u zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.
 3. www.verduursaamenergieloket.nl. U vindt hier één aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen over energiebesparing, wooncomfort en het opwekken van duurzame energie. Het loket is een initiatief van Achterhoekse gemeenten, Achterhoek Duurzaam Verbouwen en AGEM.
 4. www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl. Wilt u meer informatie over energiebesparing in het MKB raadpleeg dan deze site.